Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚB → Studium → Zájemci o studium
iduzel: 7877
idvazba: 8943
šablona: stranka
čas: 9.7.2020 06:28:12
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zájemci o studium

Náš ústav nabízí vysokoškolské vzdělání v rámci moderně pojatých klasický biotechnologií jako jsou pivovarství, lihovarství a vinařství, produkce octa a dalších látek kvasnou cestou tak i moderní obory bioinženýrství a biotechnologií jako jsou výroba léčiv, ochrana životního prostředí, produkce alternativních paliv.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi se uplatňují jako výrobní a provozní inženýři, technologové, výzkumní a vývojoví pracovníci, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben v potravinářském, farmaceutickém průmyslu nebo v podnicích a institucích zabývající se ochranou životního prostředí a to na úrovni středního nebo vyššiho managementu a nezřídka i na pozicích ředitelů společností. Široké uplatnění absolventů je i ve státní správě a to na všech jejích úrovních – od místních samospráv až po ministerstva. Možnosti uplatnění se rozhodně neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu.

Zahraniční stáže

Kdykoli během studia je možné absolvovat studijní pobyty v zahraničí v rámci různých výměnných nebo stipendijních programů (SOCRATES/ERASMUS a mnoho dalších). Nabídka je velmi široká z hlediska lokalit i náplně výuky nebo laboratorní práce. Náš ústav má dlouholetou spolupráci a zkušenosti s výměnou studentů s několika zahraničními pracovišti několika zahraničními pracovišti. Podívejte se na zkušenosti studentů, kteří zahraniční pobyt absolvovali.

Studentská vědecká práce

V případě zájmu je možné po domluvě s konkrétním pracovištěm docházet na práci v laboratoři nebo jiné formě spolupráce na tématu které vás zajímá a významně si rozšiřovat znalosti a dovednosti nad rámec standardní výuky. Pro začátek se můžete seznámit s okruhy vědeckého výzkumu na našem ústavu.

Studijní možnosti

Náš ústav se podílí na výuce

bakalářských studijních programů:

magisterských studijních programů:

doktorského studijního programu:

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Obor unikátním způsobem v rámci školství ČR propojuje moderní chemické disciplíny s biologickými. Jeho studium vychází z přednášek, seminářů a laboratorních cvičení ze základních chemických disciplín (s důrazem na biochemii), z biologie a mikrobiologie. Specializace posluchačů je následně profilována předměty jako biotechnologie, klinická biochemie, molekulová genetika, bioanalytické metody, fyziologie průmyslových mikroorganismů, základy bioinformatiky. Nabídka volitelných předmětů pak umožňuje studentům zaměřit ve finále jejich vzdělání do individuálně preferované oblasti.

→ více
Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Biotechnologie léčiv je zcela unikátní v českém vysokém školství. Komplexně propojuje reálné biotechnologické procesy, pomocí nichž jsou léčiva vyráběna, s využitím v medicíně. Studenti zvládnou technologie výroby antibiotik, alkaloidů, vitaminů, lidských proteinů ap. Vzhledem k rozsáhlým znalostem, které získají studiem vědních disciplín, jakými jsou chemie, biochemie, molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, farmakochemie a bioinženýrství budou přesně rozumět biosyntéze těchto látek, podstatě jejich výroby a jejich biologické aktivitě v lidském organismu.

→ více
Biotechnologie

Biotechnologie

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Multidisciplinární obor, který spojuje znalosti a dovednosti z oblasti přírodních věd, inženýrství, modelování a řízení biotechnologických procesů. Základem studia je porozumění dějům a procesům, které probíhají v živých organizmech (tkáňové kultury, řasy, mikroorganismy, organely, enzymy ad.) a jejich využití pro technologické procesy. Kromě tradičních biotechnologií (pivovarství a sladařství, lihovarství, vinařství, výroba organických kyselin a rozpouštědel) se studenti seznámí s produkcí antibiotik, vakcín, rekombinantních proteinů. Velký důraz je kladen na samostatnou činnost studentů v rámci laboratorních projektů a diplomové práce.

→ více
Biotechnologie léčiv

Biotechnologie léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

V rámci oboru "Biotechnologie léčiv" je přednášen a prakticky vyučován kompletní soubor biologických a inženýrských disciplín, na který navazují specializované technologické předměty umožňující ucelené pochopení procesů aplikovaných ve farmaceutickém průmyslu. Ke klíčovým předmětům charakterizujícím biologickou stránku (biologického činitele) těchto procesů patří předměty Biochemie II, Mikrobiologie pro farmaceuty, Molekulová genetika, Genové inženýrství, ad. Inženýrská a kontrolní problematika je vysvětlována v předmětech Bioinženýrství, Izolace a separace molekul, Bioanalytické metody, Správná laboratorní/výrobní praxe, ad. Významná část výuky v každém semestru je věnována samostatné experimentální práci. Profilující předměty pak umožňují užší specializaci v oblasti výzkumu, vývoje a kontroly, respektive řízení biotechnologických procesů ve farmaceutickém průmyslu.

→ více
Biotechnologie

Biotechnologie

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit absolventa se schopností samostatné tvůrčí práce a hlubokými znalostmi v oblasti biotechnologií a dalších příbuzných oborů. Studium je zaměřeno na vědecko-výzkumnou práci a její aplikaci v technologických procesech a vychází z komplexních znalostí chemických, biologických, inženýrských a ekonomických vědních disciplín, a ze znalostí specifických vlastností rostlinné, živočišné a mikrobiální buňky. Absolventi se uplatňují ve vědě a výzkumu nebo přímo v biotechnologickém průmyslu, stejně jako v navazujících oborech potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu, včetně oblasti zpracování biologických odpadů a ochrany životního prostředí. Mohou zastávat řídící pozice ve vývoji, výrobě, kontrole a projekci v komerčních institucích. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému uplatnění v dalších technických a přírodovědných oborech.

→ více
Aktualizováno: 4.3.2019 15:59, Autor: Martin Halecký

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav biotechnologie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi